Dom Świat informacji Powstało nowe Stowarzyszenie „Geodeci dla RP”

Powstało nowe Stowarzyszenie „Geodeci dla RP”

4 min odczyt
0
0
88

Reklama: Geodezja Bydgoszcz

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) dbanie o rangę zawodu geodety w kontekście jego społecznego i gospodarczego znaczenia w szczególności wyrażoną pozytywnym wizerunkiem geodety i mierniczego w świadomości społecznej;

2) upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu geodezji, współczesnej pracy geodetów, a dawniej mierniczych oraz jej znaczeniu dla społeczeństwa polskiego;

3) popularyzacja wiedzy o historii i dokonaniach geodezji polskiej, na tle dziejów nauki światowej, zarówno w kraju, jak i za granicą;

4) odszukiwanie, restauracja i ochrona materialnych oraz niematerialnych świadectw działalności polskich geodetów i mierniczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw;

5) propagowanie patriotycznej wymowy służby geodetów, a dawniej mierniczych, dla Rzeczypospolitej Polskiej i narodu Polskiego.

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:

1) organizowanie wydarzeń o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim w dziedzinie geodezji oraz dziedzinach pokrewnych, w tym pikników, pokazów, odczytów, zjazdów, konferencji i seminariów, skierowanych w szczególności do osób spoza środowiska geodezyjnego;

2) prowadzenie projektów badawczych, dotyczących historii pomiarów geodezyjnych i prac mierniczych na ziemiach polskich oraz wkładu polskich geodetów i mierniczych w geodezyjne projekty zagraniczne i międzynarodowe;

3) wyznaczanie i utrwalanie w terenie obiektów geodezyjnych, w tym południków i równoleżników szczególnych, punktów geodezyjnych środków ważnych obszarów, znaczących punktów i linii granicznych, innych obiektów o charakterze geodezyjnym, jako edukacyjnych i turystycznych atrakcji, upowszechniających wiedzę o geodezji i miernictwie polskim – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, instytutami badawczymi i uczelniami, izbami gospodarczymi oraz samorządami zawodowymi;

5) aktywność w środkach masowego przekazu i sieci Internet zgodna z celami Stowarzyszenia;

6) współdziałanie w kształceniu geodezyjnym na wszystkich poziomach edukacji oraz w doskonaleniu umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu zawodu geodety, przez organizowanie szkoleń, kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów itp.;

7) wspieranie roli i statusu geodetów w całym procesie inwestycyjnym oraz występowanie w imieniu geodetów w obronie ich godności – za ich zgodą.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej sitab
Załaduj więcej Świat informacji

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Jaką rolę pełni psychoterapia, w leczeniu różnorodnych chorób?

Reklama: Terapia małżeńska Poznań Jaką najważniejszą rolę, pełni psychoterapia w diagnozow…