Dom Świat informacji Powstało nowe Stowarzyszenie „Geodeci dla RP”

Powstało nowe Stowarzyszenie „Geodeci dla RP”

4 min odczyt
0
0
172

Reklama: Geodezja Bydgoszcz

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) dbanie o rangę zawodu geodety w kontekście jego społecznego i gospodarczego znaczenia w szczególności wyrażoną pozytywnym wizerunkiem geodety i mierniczego w świadomości społecznej;

2) upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu geodezji, współczesnej pracy geodetów, a dawniej mierniczych oraz jej znaczeniu dla społeczeństwa polskiego;

3) popularyzacja wiedzy o historii i dokonaniach geodezji polskiej, na tle dziejów nauki światowej, zarówno w kraju, jak i za granicą;

4) odszukiwanie, restauracja i ochrona materialnych oraz niematerialnych świadectw działalności polskich geodetów i mierniczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw;

5) propagowanie patriotycznej wymowy służby geodetów, a dawniej mierniczych, dla Rzeczypospolitej Polskiej i narodu Polskiego.

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:

1) organizowanie wydarzeń o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim w dziedzinie geodezji oraz dziedzinach pokrewnych, w tym pikników, pokazów, odczytów, zjazdów, konferencji i seminariów, skierowanych w szczególności do osób spoza środowiska geodezyjnego;

2) prowadzenie projektów badawczych, dotyczących historii pomiarów geodezyjnych i prac mierniczych na ziemiach polskich oraz wkładu polskich geodetów i mierniczych w geodezyjne projekty zagraniczne i międzynarodowe;

3) wyznaczanie i utrwalanie w terenie obiektów geodezyjnych, w tym południków i równoleżników szczególnych, punktów geodezyjnych środków ważnych obszarów, znaczących punktów i linii granicznych, innych obiektów o charakterze geodezyjnym, jako edukacyjnych i turystycznych atrakcji, upowszechniających wiedzę o geodezji i miernictwie polskim – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, instytutami badawczymi i uczelniami, izbami gospodarczymi oraz samorządami zawodowymi;

5) aktywność w środkach masowego przekazu i sieci Internet zgodna z celami Stowarzyszenia;

6) współdziałanie w kształceniu geodezyjnym na wszystkich poziomach edukacji oraz w doskonaleniu umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu zawodu geodety, przez organizowanie szkoleń, kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów itp.;

7) wspieranie roli i statusu geodetów w całym procesie inwestycyjnym oraz występowanie w imieniu geodetów w obronie ich godności – za ich zgodą.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Naczelny
Załaduj więcej Świat informacji

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Poszukujesz, rzadkich części motocyklowych?

Aktualnie poszukujesz rzadkich części do motocykli Rybnik? Zastanawiasz się nawet nad tym,…